Bradley Stoke Community School

Primary phase build starts!